GDPR

GDPR – ochrana osobní údajů

 

Obecné prohlášení

     Společnost META – services s.r.o., se sídlem Korejská 1207/31,  466 01 Jablonec nad Nisou,  IČ : 627 41 179, jako správce osobních údajů (dále jen Společnost) plní povinnosti týkající se zpracování osobních údajů, které jí byly předány za účelem plnění smluvních a zákonných povinností. Ochrana osobních údajů vyplývá zejména z Nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679/EU GDPR (Gneral Data Protection Regulation), které vzešlo platnost dne 25.05.2018.
     Společnost vystupuje v pozici správce osobních údajů v případě, určuje v souladu s článkem 4 odst. 7 GDPR účel a prostředky zpracování osobních údajů.
     Společnost vystupuje v pozici zpracovatele osobních údajů v případě, kdy v souladu s článkem 4 odst. 8 GDPR zpracovává osobní údaje pro správce.


Zásady zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů plníme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme zejména následující zásady: 

1)      osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která           je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování;

2)      zpracováváme pouze přesné osobní údaje a jejich zpracování odpovídá stanoveným účelům a je nezbytné pro naplnění těchto účelů;

3)      osobní údaje jsou chráněny způsobem, který je odpovídající aktuálním vývoji techniky; je zajištěna nejvyšší dostupná možnost bezpečnosti těchto               údajů, která zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným             přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití;

4)      subjekty údajů jsou informováni o zpracování osobních údajů a o nárocích na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o              dalších souvisejících právech;

5)      Společnost dodržuje odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům;

6)      Společnost nezpracovává osobní informace osob mladších 15ti let;


Společnost zpracovává osobní údaje za účelem plnění smluvního vztahu :

1)      plnění smluvních povinností, kdy osobní údaje byly předány vlastníky údajů;

2)      plnění smluvních povinností, kdy osobní údaje byly Společnosti předány správci osobních údajů a Společnost vystupuje jako zpracovatel;

3)      plnění smluvních povinností, kdy je subjekt údajů účastníkem smlouvy;

4)      plnění zákonem stanovených povinností, kdy vystupuje v pozici správce osobních údajů;

5)      ochrany práv a oprávněných zájmů Společnosti;

6)       pro obchodní a marketingové účely a pro oprávněný zájem Společnosti v případě klientů a spolupracujících subjektů Společnosti;


Rozsah zpracovávaných osobních údajů Společností META – services s.r.o. :

              Společnost zpracovává osobní údaje nezbytně nutné k vykonávání řádné správy nemovitosti k naplnění předmětu smluvního vztahu mezi klientem a Společností. Jsou zpracovávány zejména následující osobní údaje :

1)      Jméno a Příjmení;

2)      Trvalá a zasílací adresa;

3)      Datum narození;

4)      E-mailová adresa;

5)      Telefonní číslo;

6)      Další osobní údaje, které je naše Společnost povinna na základě právního předpisu nebo plnění smlouvy spravovat, a které získala od klientů nebo             na základě vlastní činnosti.

Způsob zpracování osobních údajů :

     Způsob, kterým Společnost zpracovává osobní údaje, zahrnuje manuální i automatizované zpracování v informačních systémech Společnosti. Osobní údaje zpracovávají především zaměstnanci Společnosti a v potřebném rozsahu také třetí osoby. Před jakýmkoliv předáním osobních údajů třetí osobě je s touto osobou uzavřena smlouva, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje Společnost.
     Společnost přijala technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Příjemci osobních údajů:

     Osobní údaje jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům Společnosti v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji, pouze však v rozsahu, který je v tom kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření.
     Osobní údaje mohou být třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů, případně jim tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny z jiného důvodu v souladu se zákonem.
     Před jakýmkoliv předáním osobních údajů třetí osobě je vždy s touto osobou uzavřena písemná smlouva, která upraví zpracování osobních údajů tak, aby obsahovala stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sama Společnost.

V souladu s příslušnými právními předpisy je Společnost META – services s.r.o. oprávněna nebo přímo povinna předávat Vaše osobní údaje:

1)           příslušným orgánům státní správy, soudům a orgánům činným v trestním řízení za účelem plnění jejich povinností a pro účely výkonu rozhodnutí;

2)           poskytovatelům platebních služeb, pokud je to nezbytné z důvodu předcházení podvodům v oblasti platebního styku, jejich vyšetřování nebo                        odhalování;

3)           subjektům státní správy a jiným orgánům veřejné moci z důvodu plnění zákonných povinností;

4)           dalším osobám v rozsahu stanoveném právními předpisy, například třetím osobám pro účely vymáhání pohledávek;

5)           subjektům poskytujícím Společnosti služby na základě outsourcingu a vystupujícím v pozici zpracovatele osobních údajů;

Předávání osobních údajů do zahraničí:

     Společnost META – services s.r.o.  osobní informace subjektů  zpracovává na území České republiky. Osobní údaje nejsou předávány mimo území ČR.

Doba zpracování osobních údajů:

     Osobní údaje zpracovává Společnost pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování.
Doba uchovávání osobních údajů vyplývá z jednotlivých právních předpisů, na základě kterých Společnost zpracovává osobní údaje. V případě, kdy jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu subjektů údajů, jsou tyto údaje zpracovávány po dobu smluvního vztahu ode dne udělení souhlasu.

Práva subjektů údajů:

Subjekty údajů mají v rozsahu s jednotlivými články GDPR zejména následující práva:

a)   právo na informace o správci osobních údajů, zpracovateli a pověřenci na ochranu osobních údajů;     

b)   právo na informace o účelu zpracování osobních údajů;

c)   právo na přístup k osobním údajům a zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli;

d)    právo podat stížnost;

e)    právo na opravu osobních údajů;

f)    právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut);

g)   odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;

h)   právo na omezení zpracování;

ch) právo na přenositelnost osobních údajů;

i)    právo vznést námitky;

j)    veškerá další práva přiznaná Nařízením;

Dozorovým orgánem ve věci zpracování osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz

Závěrečné prohlášení:

Společnost přistupuje odpovědně k ochraně osobních údajů, které v rámci své činnosti zpracovává. V případě dotazů nebo podnětů ze strany subjektů údajů je možné kontaktovat vedení společnosti na e-mail : info@metaservices.cz

V Jablonci nad Nisou, dne 25.05.2018.

                                                                                                                                                                          Jiří Kerhart